Opleidingscompetenties

OPLEIDINGSCOMPETENTIES MASTER GESCHIEDENIS & EDUMA GESCHIEDENIS

De Geschiedenis Olympiade betrekt studenten Geschiedenis en Educatieve Master Cultuurwetenschappen, optie Geschiedenis (4), via het vak Diversiteit en Burgerschap in de Historische Onderwijspraktijk.

 

 

Diversiteit en Burgerschap in de Historische Onderwijspraktijk

1 Gespecialiseerde theoretische en praktische domeinspecifieke kennis beheersen, uitbreiden, actualiseren, verbreden, verdiepen.

2 Gespecialiseerde theoretische en praktische (vak)didactische kennis beheersen, uitbreiden, actualiseren, verbreden, verdiepen.

3 Deelnemen aan het maatschappelijke debat vanuit een persoonlijk maatschappelijk engagement en met het oog op perspectiefverbreding.

4 Creëren van een positieve, veilige en krachtige evidence informed leeromgeving die aansluit bij de beginsituatie van de lerenden en responsief is ten aanzien van de diversiteit in de leergroep.

5 Een positief leefklimaat creëren en door doelgerichte activiteiten en formele en informele interacties de brede persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke ontplooiing van leerlingen ondersteunen, met respect voor hun sociale, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.

7 Toepassen van de theoretische en praktische domeinspecifieke kennis, inzichten en attitudes in een didactisch project waarbij diversiteit en burgerschap binnen het geschiedenisonderwijs centraal staan.

 

 

Opleidingscompetenties voor de EduMa Geschiedenis (5):

Competentiegebied 1: competentie in één of meerdere wetenschappen

 1. Gespecialiseerde theoretische en praktische domeinspecifieke kennis beheersen, uitbreiden, actualiseren, verbreden, verdiepen.
 2. Gespecialiseerde theoretische en praktische (vak)didactische kennis beheersen, uitbreiden, actualiseren, verbreden, verdiepen.
 3. Zelfstandig (inter)nationaal wetenschappelijk onderzoek omtrent het leraarschap in het algemeen en de discipline in het bijzonder ontsluiten en de inzichten toepassen in de eigen klas- en schoolcontext.

Competentiegebied 2: wetenschappelijke competentie

 1. De mogelijkheden en grenzen van verschillende theoretische paradigma’s in onderwijskundig en (vak)didactisch onderzoek kennen, kritisch bevragen en vanuit een veelheid aan perspectieven benaderen.

Competentiegebied 3: intellectuele competentie

 1. Kritisch-reflectief omgaan met (dissonante) informatie, onderwijspraktijken, methodieken en leermiddelen op basis van wetenschappelijke evidentie.
 2. Op basis van een actieve en onderzoekende houding t.o.v. de onderwijsrealiteit bijdragen aan beroepsvernieuwing, schoolbeleid en schoolontwikkeling.
 3. Door onderzoekend leren en kritische zelfevaluatie het eigen functioneren als leraar bijsturen en zodoende richting en innovatie geven aan zijn of haar professionele praktijk en ontwikkeling.

Competentiegebied 4: competentie in samenwerken en communiceren

 1. Vanuit een pluralistische basishouding communiceren met leerlingen, ouders of verzorgers met diverse taalachtergronden in diverse talige situaties met het oog op informatie-uitwisseling, het stimuleren van betrokkenheid en participatie en het samen ontwikkelen van constructieve oplossingen om het leren te ondersteunen en te stimuleren.
 2. Constructief samenwerken met externe partners met het oog op de verrijking van het onderwijs- en vormingsaanbod en de facilitering van de doorstroming tussen onderwijsniveaus en naar de arbeidsmarkt.
 3. In een schoolteam constructief samenwerken en initiatief nemen voor, deelnemen aan en leidinggeven aan (inter)disciplinair teamoverleg tussen leraren.
 4. Communiceren over onderwijskundige thema’s, het lerarenberoep en zelfontwikkelde oplossingen voor de onderwijspraktijk met collega’s en andere stakeholders in het onderwijsveld.

Competentiegebied 5: maatschappelijke competentie

 1. Kennis verbinden met actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen waarbij de confrontatie met andere perspectieven de eigen onderwijspraktijk verrijkt.
 2. Deelnemen aan het maatschappelijke debat vanuit een persoonlijk maatschappelijk engagement en met het oog op perspectiefverbreding.

 

(4): Via de hyperlink in de titel word je rechtstreeks geleid naar het opleidingsprogramma Master Geschiedenis en EduMa Geschiedenis.

(5): Deze tabel wordt verder aangevuld met concrete voorbeelden.