Missie en Visie Geschiedenis Olympiade 2023

Missie & visie van de Geschiedenis Olympiade

Missie

Elke leerling, ongeacht de onderwijsvorm of studierichting, op een laagdrempelige en inclusieve wijze te laten kennis maken met geschiedenis als discipline in de brede betekenis van het woord, de verscheidene facetten van de rijkdom en de maatschappelijke relevantie ervan.

 

Visie

Alle leerlingen maximale leerkansen aanbieden door kosteloos expertise aan te bieden via het opzetten van duurzamen partnerschappen met pubiek, publiek-private en private instellingen om een creatief historisch project te ontwikkelen.

Alle leerlingen maximale leerkansen aanbieden om de (vak-)specifieke eindtermen, sleutelcompetenties en duurzaamheidsdoelstellingen binnen het vakdomein geschiedenis te bereiken.

 

Waarden en leidende principes

In het kader van de Geschiedenis Olympiade zijn volgende waarden en principes leidend: kritisch denken, burgerschap, betrokkenheid, engagement, verantwoordelijkheidszin, kritische reflectie, oplossingsgericht handelen, creatief denken, dialoog, diversiteit, inclusie, participatie, verbinding, empathie, samenwerken, respect, actief luisteren.

 

Doelstellingen

De Geschiedenis Olympiade streeft zowel vak- en domeinspecifieke als domeinoverschrijdende doelstellingen na.

Voor de sleutelcompetenties en Duurzame Ontwikkelingsdoelen verwijzen we naar de tab ‘Innovatief Onderwijsconcept’.

Hieronder een niet-exhaustieve lijst van doelstellingen:

 

Specifieke competenties 
Generieke transversale en vakoverschrijdende competenties 
– kritische bronnenonderzoek

– historisch denken

– historisch kritische reflectie

– historische empathie

– multiperspectiviteit

– standplaatsgebondenheid

– verbanden tussen vier domeinen

– representatiteit

– …

– maximale betrokkenheid en eigenaarschap van het project door de leerlingen– actieve participatie in het lokaal,

regionaal en nationaal maatschappelijk debat via het gekozen projectthema

– respectvol, constructief en dialogaal samenwerking tussen de leerlingen

– afspraken maken en naleven, verantwoordelijkheid opnemen

– leerstrategieën toepassen

– reflecteren over inhoudelijke en vormelijke aspecten

– creatieve kennis, vaardigheden en attitudes stimuleren, versterken en ondersteunen

– interdisciplinaire en transversale samenwerking tussen de leerkrachten

– …

 

Centraal staat de holistische aanpak waarbij zowel de kennis, vaardigheden als de attitude van de leerlingen worden geprikkeld, gestimuleerd en versterkt, waar kernwaarden als diversiteit, inclusie, dialoog, verbinding, eigenaarschap en burgerschap de rode draad vormen, én een sterk netwerk wordt opgezet met partners die dezelfde filosofie delen. 

We geloven sterk dat de competenties die de leerlingen zich doorheen dit uniek innovatief project eigen maken een meerwaarde hebben voor hun latere leven en loopbaan.

 

(*) Om terug te keren naar de ‘Welkom’ pagina klik je met je muis op de blauwe hoofding ‘GESCHIEDENIS OLYMPIADE’.