Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN (UNESCO) (2):

SDG 4: Kwaliteitsvol Onderwijs

SDG 10: Ongelijkheid verminderen

SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen

SDG 16: Vrede, justitie en sterke publieke diensten

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

(2) De niet-exhaustieve lijst geformuleerde leerdoelen zijn slechts ter illustratie en inspiratie weergegeven.

 

DOELSTELLING 4.

VERZEKER GELIJKE TOEGANG TOT KWALITEITSVOL ONDERWIJS EN BEVORDER LEVENSLANG LEREN VOOR IEDEREEN

De Vlaamse overheid (3):

– verzekert een gelijke toegang tot secundair onderwijs, en bieden maximale leerkansen voor elke lerende

– voorzien we een kwalitatief aanbod en zorgt een kwalitatieve leeromgeving bij de verschillende onderwijsverstrekkers (in alle onderwijsniveaus)

4.4     Tegen 2030 het aantal jongeren en volwassenen met relevante vaardigheden, met inbegrip van technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling,

 degelijke jobs en ondernemerschap aanzienlijk opdrijven.

– De leerlingen kunnen verantwoordelijkheid opnemen en de (sub-)taken tot een goed eind brengen.

– De leerlingen zijn sociaal – en communicatievaardig en zetten deze vaardigheden in tijdens het gehele traject om samen een project uit te werken.

– De leerlingen kunnen domein- en vakoverschrijdende generieke competenties inzetten om het project tot een goed einde te brengen.

4.6     Er tegen 2030 voor zorgen dat alle jongeren en een groot aantal volwassenen, zowel mannen als vrouwen, geletterd en rekenvaardig zijn.

– De leerlingen kunnen informatie verzamelen, analyseren en samenvattend weergeven zowel in digitale, analoge als mondeling vorm.

4.7     Er tegen 2030 voor zorgen dat alle leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen, onder andere

 via vorming omtrentduurzame ontwikkeling en duurzame levenswijzen, mensenrechten, gendergelijkheid, de bevordering van een cultuur van vrede en   geweldloosheid, wereldburgerschap en de waardering van culturele diversiteit en van de bijdrage van de cultuur tot de duurzame ontwikkeling.

– De leerlingen gebruiken duurzame middelen en materialen in de ontwikkeling, uitvoering en presentatie van hun project.

– De leerlingen integreren de mensenrechten in de uitvoering en uitwerking van hun project.

– De leerlingen verwerken aspecten van gendergelijkheid in hun project.

– De leerlingen werken op een constructieve, respectvolle wijze gezamenlijk aan het project.

– De leerlingen zijn zich bewust van de globale, regionale en lokale aspecten in de uitwerking van hun project.

– De leerlingen herkennen de culturele diversiteit in de brede betekenis en van de bijdrage van cultuur tot de duurzame ontwikkeling.

 

DOELSTELLING 10: DRING ONGELIJKHEID TERUG

De Vlaamse overheid (3):

– streeft naar een evenredige participatie van kansengroepen (doelgroepen in het gelijke kansen en integratiebeleid) aan alle aspecten van het maatschappelijk

   leven (incl. onderwijs) in Vlaanderen

10.2     Tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, beperking, ras,

   etniciteit, afkomst, godsdienst of economische of andere status.

– Alle leerlingen nemen deel aan de Geschiedenis Olympiade ongeacht geslacht, etniciteit, huidskleur, afkomst, SES, geloofsovertuiging ten einde de in het

   desbetreffend project geformuleerde einddoelen te bereiken.

 

DOELSTELLING 11: MAAK STEDEN EN MENSELIJKE NEDERZETTINGEN INCLUSIEF, VEILIG, VEERKRACHTIG EN DUURZAAM

11.4     De inspanningen verhogen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig te stellen.

– De leerlingen analyseren, documenteren en verwerken via het overkoepelend thema ‘Vergeten Geschiedenissen’ erfgoed en historische elementen in hun

  project, zodus dragen zij bij tot het behoud ervan

 

DOELSTELLING 16: BEVORDER VREEDZAME EN INCLUSIEVE SAMENLEVINGEN MET HET OOG OP DUURZAME ONTWIKKELING, VERZEKER TOEGANG TOT JUSTITIE VOOR IEDEREEN EN BOUW OP ALLE NIVEAUS DOELTREFFENDE, VERANTWOORDELIJKE EN TOEGANKELIJKE INSTELLINGEN UIT

16.7     Ontvankelijke, inclusieve, participatieve en representatieve besluitvorming op alle niveaus garanderen

– De leerlingen kunnen op een respectvolle, constructieve en dialogale wijze stapsgewijs klassikaal en in groep op participatieve wijze komen tot een

  besluitvorming om een gekozen project tot een goed einde te brengen.

 

DOELSTELLING 17: VERSTERK DE IMPLEMENTATIEMIDDELEN EN REVITALISEER HET WERELDWIJD PARTNERSCHAP VOOR DUURZAME ONTWIKKELING

17.16     Het partnerschap voor duurzame ontwikkeling versterken, aangevuld door partnerschappen met meerdere belanghebbenden (multistakeholder-

    partnerschappen) en kennis, expertise, technologie en financiële hulpmiddelen mobiliseren en delen met het oog op het bereiken van de Duurzame         

    Ontwikkelingsdoelstellingen.

– De leerlingen kunnen informatie aangereikt door partners van de Geschiedenis Olympiade integreren in hun project.

17.17     Doeltreffende openbare, publiek-private en maatschappelijke partnerschappen aanmoedigen en bevorderen, voortbouwend op de ervaring en het

   netwerk van partnerschappen.

– De leerlingen komen in contact met openbare, publiek-private en maatschappelijke partners zodoende faciliteert, bevordert en versterkt de Geschiedenis

   Olympiade het opgezet netwerk van partnerschappen ten dienste van de leerlingen om SDG 4 en SDG 10 te bereiken.

 

(3) We nemen hier de relevantste doelstellingen uit Vizier 2030 aangaande de SDG.